baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Oczyszczalnie ścieków PURATOX

oczyszczalniaŚcieki przed wprowadzeniem do środowiska muszą być pozbawione zanieczyszczeń wpływających negatywnie na ekosystem wód naturalnych lub grunt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15.11.1991 w sprawie klasyfikacji wód i warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzone do wód i do ziemi (Dz. U. 1991 Nr 116 poz. 503).j

Firma PURATOR POLSKA Ekotechnika pragnie przedstawić urządzenia do oczyszczania ścieków. W naszej ofercie znajdą Państwo nowoczesne typoszeregi oczyszczalni mechaniczno-biologicznych ze zraszanym złożem biologicznym o nazwie BIO-CLEAR oraz typoszeregi oczyszczalni z osadem czynnym o nazwie PURATOX.
Zastosowanie

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne ze złożem biologicznym lub z osadem czynnym mogą być stosowane do: oczyszczania ścieków pochodzących z

 •     jednego lub większej grupy gospodarstw domowych,
 •     osiedli mieszkaniowych,
 •     ośrodków wczasowych,
 •     obiektów handlowych,
 •     obiektów sportowych,
 •     moteli, hoteli, restauracji i innych obiektów o podobnym charakterze.

PURATOX – budowa

Urządzenie składa się z czterech zasadniczych części:

 •     wielokomorowego osadnika wstępnego
 •     komory napowietrzania
 •     osadnika wtórnego
 •     komory dmuchaw

W zależności od typu oczyszczalni zbudowana jest z dwu, trzech lub pięciu zbiorników żelbetowych.

Zasada działania

Dopływające do oczyszczalni ścieki przepływają w pierwszej kolejności przez osadnik(i) wstępny(e), gdzie zachodzi sedymentacja zawiesin łatwoopadających, wydzielenie tłuszczów oraz fermentacja osadów. Wyłapywanie tłuszczy, których obecność w ściekach jest niekorzystna dla funkcjonowania osadu czynnego, jest możliwe poprzez umiejscowienie otworów przepływowych poniżej zwierciadła ścieków.. Zsedymentowany osad ulega mineralizacji i zagęszczeniu w wyniku zachodzących na dnie procesów anaerobowych (fermentacji). W tym stadium oczyszczania następuje rozkład ok. 30% ścieków w odniesieniu do biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5). Tak wstępnie oczyszczone ścieki dopływają grawitacyjnie do komory napowietrzania, w którym znajdują się dyfuzory membranowe zapewniające drobnopęcherzykowe napowietrzanie. Zakładane stężenie tlenu w komorze wynosić będzie nie mniej niż 2g O2/m3. Sterownik czasowy będzie włączał i wyłączał dmuchawę, zapewniając okresowe napowietrzanie ścieków.

W komorze osadu czynnego występować będą naprzemienne warunki tlenowe-beztlenowe, co zapewnia prowadzenie procesu nitryfikacji i denitryfikacji. Mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu czynnego płynie do zbiornika osadnika wtórnego. Po osadzeniu się osadu czynnego w leju jest on recyrkulowany z dna leja do zbiornika osadu czynnego dzięki działaniu podnośnika powietrznego cieczy (nie jest wymagana odrębna pompa zawracania osadu). Z osadnika wtórnego recyrkulowany jest osad wtórny do osadnika wstępnego, gdzie jest gromadzony razem z osadem wstępnym. Osadnik pełni funkcję zagęszczacza osadu.

Informacje techniczne

 •     RLM 6÷100
 •     Przepustowość 0,9÷15,0 m3/d
 •     Ładunek zanieczyszczeń 0,36÷6,0 kg BZT5/d
 •     Zbiorniki i pokrywy: wykonanie z betonu zbrojonego min. B40, zbrojonego dramixem (zbrojenie rozproszone) wykonane wg projektów konstrukcyjnych zgodnie z normą PN-63/B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”, o stopniu wodoszczelności W-6 wg normy PN-88/B-0625 i BN-86/8971-08 zapewniające szczelność i trwałość konstrukcji. Elementy żelbetowe w/w są wykonane w nowej technologii zbrojenia betonu dramixem i wykonywane z polskich materiałów w naszym kraju.
 •     Włazy wykonane z żeliwa sferoidalnego,
 •     Dmuchawy rotacyjne o dużej wydajności firmy BECKER, zasilanie 220V/50Hz lub 380V/50Hz
 •     Sterowanie: praca dmuchaw sterowana mikroprocesorem z możliwością programowania czasów pracy, szczelna obudowa
 •     Dyfuzory membranowe rurowe firmy ENVICON
 •     System dystrybucji powietrza,
 •     Armatura: stal nierdzewna.

BIO-CLEAR – budowa

Urządzenie składa się z czterech zasadniczych części:

 •     osadnika wstępnego
 •     komory złoża biologicznego zraszanego
 •     komory recyrkulacji
 •     osadnika wtórnego

W zależności od typu oczyszczalni zbudowana jest z dwu, pięciu lub sześciu zbiorników żelbetowych.

Zasada działania

Ścieki za pośrednictwem wielokomorowego osadnika wstępnego dopływają do komory złoża zraszanego, w którym znajduje się wypełnienie z pumeksu bazaltowego. W komorze złoża zraszanego znajduje się talerz rozpryskowy, który zapewnia równomierne zraszanie całej powierzchni złoża. Napowietrzanie złoża odbywa się drogą konwekcji naturalnej. Oczyszczalnia jest wyposażona w trzy pompy pełniące funkcje technologiczne. Zadaniem pompy nr 1 jest recyrkulacja części ścieków oczyszczonych na złożu z komory recyrkulacji do komory drugiej osadnika wstępnego, skąd zawracane są grawitacyjnie na złoże. Pozostała część ścieków odprowadzanych przez tą pompę jest bezpośrednio kierowana na złoże zraszane. Pozostałe w komorze recyrkulacji ścieki są przepompowywane przez pompę nr 2 do osadnika wtórnego. Zadaniem pompy nr 3 jest odprowadzenie w całości nagromadzonego w osadniku wtórnym osadu do osadnika wstępnego, gdzie jest gromadzony razem z osadem pierwotnym. Procesy te są wielokrotnie powtarzane, tak aby czas przetrzymania ścieków był nie krótszy niż 16 h. Czasy pracy pomp 1, 2 i 3 są tak dobrane, aby obciążenie hydrauliczne złoża zraszanego było stałe bez względu na wahania w ilości dopływających do oczyszczalni ścieków. Stwarza to optymalne warunki pracy błony biologicznej zawieszonej na złożu, zabezpieczając ją przed nadmiernym przerastaniem, czy też wypłukiwaniem.

Usuwanie zagęszczonego osadu z osadnika wstępnego odbywa się średnio raz do roku przez wóz asenizacyjny. Sklarowane ścieki w osadniku wtórnym mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego lub studni chłonnych.

Informacje techniczne

 •     RLM 4÷222
 •     Przepustowość 0,6 ÷33,3 m3/d
 •     Ładunek zanieczyszczeń 0,24÷13,32 kg BZT5/d
 •     Zbiorniki i pokrywy: wykonanie z betonu zbrojonego B45, zapewniające szczelność i trwałość konstrukcji;
 •     Pompy: przeznaczone do wieloletniej pracy w trudnych warunkach, zasilanie 220V/50Hz, pokrycie powłoką z PCV z hermetycznie osłoniętym silnikiem;
 •     Sterowanie: szczelna obudowa z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym, praca pomp sterowana mikroprocesorem z możliwością programowania czasów pracy, panel czołowy z mimiką pracy poszczególnych urządzeń.
 •     Armatura: stal nierdzewna i PCV.

Praca oczyszczalni

Jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi. Zbiorniki oczyszczalni ze złożem biologicznym lub osadem czynnym umieszczone są w gruncie, co łagodzi hałas, nie daje skutków zapachowych i nie powoduje zmian krajobrazowych.

Wielkość urządzeń

Każda oczyszczalnia ścieków powinna mieć starannie dobraną wielkość, określoną przez specjalistów na podstawie proporcji obciążenia oczyszczalni i odbiornika ścieków. Umożliwia to uzyskanie żądanej sprawności oczyszczania. Firma PURATOR POLSKA pomaga w doborze wielkości urządzeń.

Planowanie i projektowanie

Prace planistyczne i projektowe oczyszczalni ścieków powinny być wykonane przez biuro projektów, które od firmy PURATOR POLSKA otrzyma wszystkie konieczne informacje i pomoc. W przypadku mniejszych zleceń firma PURATOR może samodzielnie wykonywać projekty.

Zalety oczyszczalni

 •     prosty układ technologiczny,
 •     brak uciążliwości dla otoczenia,
 •     możliwość budowy bez względu na rodzaj podłoża i położenie zwierciadła wody gruntowej (w przeciwieństwie do oczyszczalni z drenażem rozsączającym)
 •     wysoka sprawność działania w odniesieniu do azotu ogólnego i fosforu bez stosowania środków chemicznych,
 •     łatwa i prosta obsługa,
 •     niskie zużycie energetyczne;
 •     wysoka sprawność oczyszczania;
 •    szybka budowa oczyszczalni dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych;
 •    niewielkie zapotrzebowanie terenu – zbiorniki umieszczane pod powierzchnią terenu;
 •     możliwość łatwej rozbudowy zbiorników w przypadku zwiększenia przepustowości,
 •     bezobsługowa praca dmuchaw lub pomp sterowana mikroprocesorem;
 •     optymalne rozwiązanie systemu napowietrzania (system drobnopęcherzykowy),
 •     możliwość zainstalowania dodatkowego urządzenia do chemicznego strącania biogenów.
 •     stałe doradztwo i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Sprawność działania

Firma gwarantuje uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15.11.1991 w sprawie klasyfikacji wód i warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzone do wód i do ziemi (Dz. U. 1991 Nr 116 poz. 503).


Opublikowano

w