Pozwolenia wodnoprawne – kiedy są potrzebne i ile kosztują?

Pozwolenie wodnoprawne to forma decyzji administracyjnej, dotyczącej wykorzystania zasobów wodnych w budownictwie. Bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niemożliwe będzie wykonanie np. stawu, oczyszczalni ścieków lub przydomowej elektrowni. Uzyskanie owego pozwolenia opatrzone jest odpowiednią procedurą i czasem oczekiwania. Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne? O tym poniższy artykuł.

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest potrzebne?woda

Definicja pozwolenia wodnoprawnego znajduje się w ustawie o Prawie Wodnym z dnia 24.10.1974 r. Bez uzyskania pozwolenia, niemożliwa będzie jakakolwiek eksploatacja lub utworzenie zbiornika wodnego. Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest potrzebne? Zgodnie z przepisami w wielu przypadkach, które dotyczą między innymi ingerencji w zasoby wodne, budowy urządzeń wodnych lub instalacji przydomowych. Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać również w przypadku:

 • planowanego poprowadzenia linii energetycznych lub telekomunikacyjnych nad wałami przeciwpowodziowymi, rzekami i innymi zbiornikami wodnymi,
 • budowy rurociągów, mostów, przewodów i innych przepustów przez drogi wodne lub płynące wody powierzchniowe,
 • instalacji przydomowych usług wodnych, takich jak odprowadzanie wód opadowych, studnie, zbiorniki na deszczówkę, przydomowe oczka wodne,
 • planowanego korzystania ze zbiorników wodnych do celów nawadniających uprawy,
 • zmiany ukształtowania terenu wokół zbiorników wodnych,
 • czynności regulacyjnych koryt rzek, potoków i strumieni,
 • tworzenia zabudowy zbiorników wodnych,
 • przywracania do prawidłowego stanu zaniedbanych i zniszczonych zbiorników wodnych,
 • funkcjonowania urządzeń, umożliwiających transport międzybrzegowy,
 • instalacji urządzeń do chowu lub połowu ryb,
 • tworzenia urządzeń kanalizacyjnych,
 • budowy urządzeń energetycznych w okolicach zbiorników wodnych,
 • tworzenia wałów, rowów, budowli przeciwpowodziowych i regulacyjnych,
 • wszelkich robót w zbiornikach wodnych, które mogą wpłynąć na ich stan oraz przepływ wód.

Pozwolenie wodnoprawne – kto wydaje?

Pozwolenie wodnoprawne wymaga jasnego i klarownego określenia celu wykorzystania zbiorników wodnych, zakresu ingerencji w zasoby wodne, obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki, a także warunków wykonania uprawnienia. Wymogiem jest również uzyskanie owego pozwolenia przed otrzymaniem pozwolenia na budowę. Dokument pozwolenia wodnoprawnego jest wymagany do załączenia, w przypadku składania wniosku o pozwolenie na wszelkie roboty budowlane.

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne? Do udzielania owej zgody upoważniony jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich lub Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zgłoszenia wodnoprawne są natomiast kierowane do Kierownika Nadzoru Wód Polskich. Owe organy wydają również decyzję w przypadku odebrania, wygaśnięcia terminu lub ograniczenia pozwoleń. W celu zgłoszenia chęci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, należy zgłaszać się do regionalnych jednostek do spraw Wód Polskich. Na rządowych stronach internetowych istnieje gotowy do pobrania i wypełnienia wniosek o pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne – jaka jest cena?

Opłata za pozwolenie wodnoprawne jest określona w przepisach prawnych. Od stycznia 2021 r. obowiązują standardowe opłaty określone w artykule 398 ust. 11 z dn. 20 lipca 2017 roku. Opłatę za pozwolenie przelewa się na wskazany przez jednostkę Wód Polskich rachunek bankowy. Poświadczenie opłaty dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia. W przypadku otrzymania odmownej odpowiedzi, uiszczone pieniądze zostaną zwrócone.

Pozwolenie wodnoprawne – cena:

 • opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w 2021 roku wynosi 230,05 zł. 

Inne opłaty wodnoprawne:

 • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego – 92,23 zł,
 • wydanie oceny wodnoprawnej – 920,22 zł.

Istnieje również możliwość wydania w jednej decyzji, kilku pozwoleń wodnoprawnych, różnych rodzajowo. W tym przypadku kwotę przypisaną jednemu pozwoleniu wodnoprawnemu, mnoży się przez liczbę wszystkich wydanych pozwoleń. W przepisach zawarta jest również maksymalna kwota, jaką można ponieść za uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i wynosi ona 4601,08 zł. 

Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 1 lub 2 miesiące. Wszelkie przedłużenie terminu wydania pozwolenia powinien być uzasadniany przed jednostkę organizacyjną Wód Polskich. Aby skrócić czas oczekiwania, warto dołączyć do wniosku wszelkie, potrzebne dokumenty. Ważność pozwolenia wodnoprawnego również opatrzona jest w przepisach prawa i wynosi ona 30 lat od dnia wydania. Od otrzymania pozwolenia wodnoprawnego, prace budowlane lub instalacyjne należy rozpocząć w ciągu trzech lat, inaczej pozwolenie straci swoją ważność.


Opublikowano

w

Tagi: