Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dziś prezentujemy rozwiązania 2 producentów.

W podstawowym systemie oczyszczania ścieków firmy Sotralentz wyróżniamy dwa etapy:
• podczyszczanie beztlenowe (Epurbloc)
• oczyszczanie tlenowe (drenaż)

Wymagane pozwolenia

Indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m³/d zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Istnieje jedynie obowiązek zgłoszenia, do starosty lub burmistrza, budowy oczyszczalni na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Do zgłoszenia należy dołączyć szkice i rysunki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Jeżeli oczyszczalnie ścieków nie będą odprowadzane do wód i ich ilość nie przekroczy 5 m³/d to nie jest również wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Inwestor ma jedynie obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
*Ustawa „Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.00.106.1126)
*Ustawa „Prawo wodne” z dn. 18.07.2001r. (Dz.U.2001.115.1229)

Zasady montażu

Zbiornik Epurbloc powinien być instalowany jak najpłycej: jak najbliżej wyjścia kanalizacji z budynku
• Osadnik należy wypoziomować wzdłuż osi podłużnej na 10 cm warstwie piasku
• Spodek przewodu kanalizacyjnego powinien wynosić 2-3%
• Obowiązkowa jest tzw. wentylacja wysoka DN110 z wywiewką wprowadzoną co najmniej 60cm ponad górną krawędź najwyżej położonego okna.
• Minimalna odległość drenażu od maksymalnego rocznego poziomu wód gruntowych wynosi 150 cm.
• Głębokość posadowienia drenażu rozsączającego: optym. 50-60 cm, max 80 cm ppt, min. 40 cm ppt.
• Minimalna odległość pomiędzy nitkami drenażu : 150 cm
• Długość 1 nitki drenażu: max – 20 m. , min – 6 m.
• Zalecany spodek drenażu:” 0-1%
• Minimalne odległości posadowienia drenażu:
– 30 m od ujęcia wody pitnej
– 2 m od granicy działki
– 3 m od drzew

Eksploatacja zbiornika EPURBLOC

• czyszczenie lub wymiana materiału filtracyjnego (puzzolany) – co 6 miesięcy
• usunięcie osadów i kożucha – co 2 lata
• regularne stosowanie preparatu BIO
Zbiorniki Epurbloc wytwarzane są metodą wytłaczania z rozdmuchem z polietylenu wysokiej gęstości
PEHD. Posiadają znacznie większą żywotność w porównaniu z podobnymi urządzeniami wykonanymi z
betonu i polietylenu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Poliplast EP-6

EP-6Przydomowa oczyszczalnia ścieków Poliplast EP-6 przeznaczona jest do zagospodarowania ścieków bytowogospodarczych pochodzących z jednorodzinnego gospodarstwa domowego. Oczyszczanie ścieków odbywa się z zastosowaniem metody osadu czynnego. Jest to proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe wykorzystują zawarte w ściekach zanieczyszczenia do własnych procesów życiowych – w ten sposób je usuwając.
Całość procesów oczyszczania zachodzi w trzech szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności 3400 l. Są to:
zbiornik przygotowujący (1-szy zbiornik), zbiornik napowietrzający z osadnikiem pośrednim (2-gi), osadnik wtórny
(3-ci).
Cechy charakterystyczne:
– Elektroniczny system ustawiania objętości dostaw ścieków od 100 do 800 litrów dziennie
– Osobna, wolno stojąca szafa sterownicza, umiejscowiona w ogrodzie, a więc zawsze dostępna do konserwacji.
– Niskie zużycie energii elektrycznej ok 0.8 kWh/dzień lub 292 kWh rocznie
– Obudowa z polietylenu – większa niż betonu odporność na działanie czynników agresywnych
– Wymiary: dł. 3500 mm x szer. 1200 mm x wys. 1850 mm
– Ciężar: 200 kg
– Bezobsługowość
– Nie stosuje się biopreparatów