Inicjatywy wspierające rozwój technologii BIM

bimW Polsce istnieje szereg inicjatyw wspierających rozwój technologii Building Information Modeling (BIM), które obejmują działania podejmowane przez instytucje rządowe, organizacje branżowe, uczelnie wyższe oraz firmy prywatne. Poniżej przedstawiam niektóre z kluczowych inicjatyw:

Działania rządowe i regulacyjne

 • Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje liczne działania, których celem jest popularyzacja i rozwój sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. W ramach tych działań powołane zostały  m.in. Grupy Robocze: ds. Rozwoju Internetu Rzeczy (GRIoT) i ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI). Celem powołanych organów jest promowanie, koordynowanie i rozwijanie działań związanych z wykorzystaniem nowych technologii i sztucznej inteligencji we wszystkich obszarach cyfryzacji.

 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo aktywnie wspiera rozwój BIM poprzez opracowywanie wytycznych i standardów, które mają na celu ujednolicenie i promowanie stosowania BIM w projektach budowlanych i infrastrukturalnych.

 • Program „Cyfrowa Polska”

Rządowy program „Cyfrowa Polska” promuje cyfryzację różnych sektorów gospodarki, w tym budownictwa. W ramach tego programu wspierane są projekty mające na celu wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak BIM.

Organizacje branżowe i stowarzyszenia

 • Stowarzyszenie buildingSMART Polska

BuildingSMART Polska zajmuje się promowaniem standardów i interoperacyjności technologii BIM w Polsce, wspierając rozwój i implementację otwartych standardów BIM (OpenBIM). Organizacja ta działa na rzecz edukacji, organizując szkolenia, konferencje i warsztaty, które mają na celu podniesienie świadomości oraz umiejętności specjalistów w zakresie BIM. Ponadto, BuildingSMART Polska współpracuje z instytucjami rządowymi i branżowymi, aby wspierać tworzenie regulacji i norm sprzyjających wdrażaniu BIM w projektach budowlanych.

 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa  w 2020 roku powołała Zespół ds. BIM przy Komisji ds. Cyfryzacji PIIB. Ideą powstania Zespołu ds. BIM stała się realizacja „Strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrożenia BIM, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii.”

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

Organizacja ta prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu BIM, organizując konferencje, seminaria i warsztaty.

 • Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa (BIM Klaster)

Inicjatywa skupiająca firmy, instytucje i uczelnie zainteresowane rozwojem technologii BIM. Klaster promuje wymianę wiedzy i doświadczeń, organizuje szkolenia oraz prowadzi projekty badawczo-rozwojowe.

Inicjatywy edukacyjne

 • Programy studiów na uczelniach wyższych

Wiele polskich uczelni technicznych, takich jak Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska czy Politechnika Wrocławska, wprowadza do swoich programów studiów kursy i specjalizacje związane z technologią BIM.

 • Szkolenia i certyfikacje

Firmy szkoleniowe oraz organizacje branżowe oferują kursy i certyfikacje z zakresu BIM, które pomagają specjalistom zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę. Kursy organizowane przez firmy takie jak m.in. Autodesk, które oferują certyfikaty potwierdzające umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi BIM.

Projekty pilotażowe i demonstracyjne

 • Projekty pilotażowe

W Polsce realizowane są projekty pilotażowe, w których stosuje się technologię BIM. Przykładem może być budowa obiektów infrastrukturalnych, takich jak drogi czy mosty, z wykorzystaniem BIM.

 • Inwestycje publiczne

W niektórych przetargach publicznych zaczyna się wymagać stosowania BIM, co zachęca firmy do adoptowania tej technologii.

 Partnerstwa publiczno-prywatne

 • Współpraca sektora publicznego i prywatnego

Inicjatywy partnerskie, w których uczestniczą zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, mogą przyspieszyć wdrażanie BIM poprzez wspólne projekty, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.

 Platformy wymiany wiedzy

 • Konferencje i seminaria

Regularne organizowanie konferencji i seminariów na temat BIM stanowi platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami z branży.

 • Publikacje i materiały edukacyjne

Tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, podręczników, artykułów i raportów na temat

Inicjatywy wspierające rozwój technologii BIM w Polsce są zróżnicowane i obejmują działania na wielu płaszczyznach. Kluczowe jest dalsze promowanie edukacji i szkoleń, rozwój regulacji prawnych oraz wsparcie finansowe dla projektów pilotażowych. Współpraca między sektorem publicznym, prywatnym i akademickim jest również niezbędna do pełnego wykorzystania potencjału BIM w polskim sektorze budowlanym.


Opublikowano

w